FICA CUSTOM BUILDING

Zásady zpracování osobních údajů  

Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů, jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi, daty, které s námi sdílíte. Ochrana soukromí a dále navazující ochrana osobních údajů je pro Nás jednou z nejdůležitějších zásad, proto s osobními údaji nakládáme jen výhradně s platnou legislativou. Rádi bychom Vás požádali o přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů, abyste si byli jisti, jakým způsobem se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme.

Kontakty v souvislosti s ochranou osobních údajů

Informace o správci osobních údajů (dále jen „Správce“)

Obchodní firma: David Ficenec

IČO: 87101661

Sídlo: Hradec Králové – Pražské Předměstí, U Koruny 1251/4, PSČ 50002

Kontaktní informace: viz záložka “KONTAKT”

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Naše webová adresa je: https://ficacustombuilding.com

Co je součástí těchto zásad:

 1. Informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme.
 2. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.
 3. Odkud získáváme Vaše osobní údaje.
 4. Na základě jakých účelů je zpracováváme.
 5. Komu osobní údaje poskytujeme.
 6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 

V rámci Našeho webu shromažďujeme zejména tyto osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení,
 2. Adresa bydliště či adresu trvalého pobytu,
 3. Doručovací adresu,
 4. Telefonní číslo,
 5. Uživatelské jméno
 6. Komentáře
 7. Cookies

2. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

 

Osobní údaje jsou uchovávány v digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je stanovena vnitřními pravidly, která kontrolují zákonnost držení osobních údajů. Díky tomuto procesu víme jistě, že Vaše osobní údaje nejsou drženy nezákonně delší dobu, než je zapotřebí.

Všechny osobní údaje Správce ukládá jen po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Nás a z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluv zpracováváme osobní údaje po dobu 10 (deset) let od ukončení smluvního vztahu. V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 5 (pěti) let.

Jsme správcem všech Vašich osobních údajů.

Správce dále taktéž prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že ke všem osobním údajům mají přístup jen Správcem pověřené osoby.

 

3. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje, které nám poskytnete získáváme zejména v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s poptávkou a využití našich služeb na našem internetovém portálu https://ficacustombuilding.com/. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci jednání o uzavření smlouvy, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Vy, jako subjekt údajů máte povinnost poskytnout jen přesné a pravdivé údaje. V případě změny jakéhokoliv údaje jste povinni Nás kontaktovat, abychom měli vždy ty nejaktuálnější informace.

 

4. Na základě jakých účelů zpracováváme osobní údaje?

 

Zpracováváme osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o účel plnění smlouvy a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Nás, vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky našich služeb na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho případného souhlasu, který jsme od Vás obdrželi.

 

5. Komu osobní údaje poskytujeme?

 

Vaše osobní údaje neposkytujeme dál, avšak Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám.

 

6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 • Právo na informace o Vašich osobních údajích

Máte právo na získání potvrzení, zda jsou o Vaší osobě u nás zpracovávané nějaké osobní údaje. Pokud o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje máte právo na sdělení všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 • Právo na kopii osobních údajů

Pokud o Vás uchováváme nějaké údaje, máte právo na informaci, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, zda jsou tyto údaje zpřístupněny jiným příjemcům, máte právo také zjistit plánovanou dobu, po kterou jsou uloženy osobní údaje, právo podat stížnost atd.

 • Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme jakýkoliv osobní údaj a zjistíte, že je nepřesný či neúplný, máte právo na aktualizaci či doplnění tohoto nepřesného údaje.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již pro nás nejsou potřebné pro ten účel, pro který byly zpracovávány. Taktéž máte právo na výmaz, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováváním nebo byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho jen omezení jejich použitelnosti, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Námi poskytnuty.

 • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám následně budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku, a následně již Vaše údaje nebudeme zpracovávat pro tento účel.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávaly na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte za to, že jsme Vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně či došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, maté právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. kontakt: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, dat. schránka: qkbaa2n.

 • Poskytování osobních údajů subjektům údajů

V případě, že subjekt údajů využije jednoho či více výše vyjmenovaných práv, máme povinnost odpovědět na žádost neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud subjekt údajů uplatní své právo prostřednictvím elektronické komunikace, my mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže Subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Máme právo v případě opakované, čí nedůvodné žádosti o poskytnutí informací účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Námi a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky.
 2. Odesláním poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje Nám na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně.
 4. Vyhrazujeme si právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů.
 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 20. 3. 2020.